Graduate Students

 1. Dr. Manish Grover
 2. Dr. Shweta Chaubey
 3. Dr. Rishi Kumar Nageshan
 4. Dr. Nainita Roy
 5. Dr. Rani Pallavi
 6. Dr. Pragyan Acharya
 7. Dr. Vaibhav Bhatia
 8. Dr. P. Padma Priya
 9. Dr. Sundar Rajan S.
 10. Dr. S. Pavithra
 11. Dr. Varsha Singh
 12. Dr. G. Banumathy
 13. Dr. P. Yadunanda Kumar

Project Assistants, JRFs and SRFs

 1. Mukta Poojary
 2. Suraj Subramaniam
 3. Dr. Bhuvana Plakkot
 4. Leena Chavan
 5. Shuba Varshini A
 6. Dr. Arun Raj
 7. Dr. Linto Antony
 8. Nitya Sarjapuram
 9. Vishrutha D
 10. Ankit Rochani
 11. Chandan Mitra
 12. Vashali
 13. Shweta Dash
 14. Preethi Govindarajan
 15. Shatakshi Ranade
 16. Syama Kamath
 17. Sanjana
 18. Ranjit Kumar

Postdocs

 1. Dr.Varun Shah
 2. Dr.Syed Khund Sayeed
 3. Dr.Vrushali Dandavate
 4. Dr.Anita Patil
 5. Dr.Rajiv Dixit
 6. Dr.Amit Khachane
 7. Dr.Saju
 8. Dr.Venkatesh
 9. Dr.Suja Rajagopalan

International Interns And Visiting Scientists

 1. Aurelien Roux, France
 2. Rob McQueen, Scotland
 3. Kyle Chen, Harvard, USA
 4. Anusha Meyers Roos, Belgium
 5. Camryn Long, USA
 6. Oneysum Innocent, Nigeria
 7. Tai Wang, Geneva
 8. Alessandra Passerotti, Italy

Follow us on